Документи/Правилници

Документи/Правилници

1. Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране 
2. Годишен план на 153 СУ "Неофит Рилски" за учебната 2020 / 2021 
3. Правилник за дейността на училището
4. Правила за отпускане на стипендии
5. Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние
6. Етичен кодекс на училищната общност при 153 СУ "Н. Рилски", гр. София
7. Правила за провеждане на ученически екскурзии
8. Правила за опазване на МТБ в 153 СУ  "Н. Рилски", гр. София
9. Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика
10. Програма за насърчаване и повишаване на грамотността
11. Правила за организиране и провеждане на олимпиади, национални състезания и спортни прояви
12. Програма за превенция на ранното напускане на училище
13. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
14. Годишен план за превенция и справяне с тормоза, насилието и асоциалните прояви
15. Механизъм за контрол и редовно отразяване на отсъствията на учениците
16. Механизъм за мониторинг и контрол на качеството на обучение
17. Политика на качеството
18.  Описание на административните услуги: док2, док3, док4, док5док6, док7, док8, док9док11, док12, док13
19. Правила и мерки за превенция на риска от инфекция от COVID-19
20. Правилник за дейността и вътрешния ред на общежитието в 153 СУ
21. План за организация на информационната кампания относно провеждането на ДЗИ 2021г.
22. План за работа на педагогическия съвет
23План-програма за действие 2021 година за безопастно движение по пътищата

153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори